Výpujční řád půjčovny elektrokol

Půjčovna elektrokol Šumperk -  Kolomat - výpůjční řád

1.

Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W maximální asistovanou rychlostí 25 km/h, napájené Li-ion nebo Li-Pol baterií, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

2.

Právo používat zapůjčené zařízení /elektrokolo a doplňky/ má pouze osoba /dále jen nájemce/ uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci /dále jen smlouva/, jež převzetí zařízení potvrdila ve smlouvě svým podpisem .

3.

K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu /kauci/, ve výši 5000Kč uvedené ve smlouvě o zápůjčce. Tato záloha se vrací při předání elektrokola zpět do půjčovny.

4.

Pronájem elektrokola a příslušenství /doplňků/ je možné pouze po předložení alespoň dvou platných osobních dokladů s fotografií, jeden z těchto dokladů musí být vždy platný občanský průkaz občana České republiky nebo platný cestovní pas.

Nájemcem se může stát pouze osoba zletilá, to znamená starší 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u níž je důvodná obava, že při užívání elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem návykových a omamných látek.

5.

Nájemce je povinen si ověřit technický stav půjčovaného elektrokola a ostatních půjčovaných doplňků před podpisem smlouvy a úhradou půjčovného.

6.

Půjčovné je splatné okamžitě při podpisu smlouvy.

7.

Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět/y/ nájmu, a to až do doby vrácení pronajímateli.

8.

Jízda na pronajatém elektrokole je pouze na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem a jím zapůjčeným předmětem, a to na:

  • jeho vlastním majetku po celou dobu pronájmu
  • zdraví a majetku třetích osob po celou dobu pronájmu
  • na jiných předmětech movitých i nemovitých po celou dobu pronájmu
  • na zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.

9.

Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola a další doplňky uvedené v jím podepsané smlouvě, stvrzené jeho podpisem.

10.

Používání předmětu nájmu osobami, jež nejsou uvedeny ve smlouvě je zakázáno.

11.

Při ztrátě, odcizení či poškození předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně Policii České Republiky, v případě, že je škoda vyšší než 5000,- Kč.

12.

Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajímateli cenu elektrokola a doplňků uvedenou ve smlouvě.

13.

Vypůjčené elektrokolo a vypůjčené doplňky je nájemce povinen vrátit v době a místě uvedeném v nájemní smlouvě, ve stavu, v jakém mu bylo/y/ předáno/y/.

Při nedodržení termínu vrácení najaté věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za celé období skutečného trvání nájmu.

14.

Pronajímatel má právo použít zaplacené vratné zálohy /kauce/ na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

15.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného elektrokola a vypůjčených doplňků do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha /kauce/.

16.

Zapůjčené elektrokolo a zapůjčené doplňky je možno používat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutno tento záměr konzultovat s pronajímatelem.

17.

Nedílnou součástí smlouvy jsou zásady správného používání elektrokola a svým podpisem nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit.

×

Splátková kalkulačka ESSOX